KWS

Rezultati pokusa KWS hibrida suncokreta

Naš uspjeh temelji se na činjenici da su selekcija i oplemenjivanje u najjačem fokusu naših napora.

Slijedom navedenoga i na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine svake godine na preko 200 lokacija pokušavamo kroz pokusne i testne parcele pronaći i selekcionirati hibride najkompetetnije našemu uzgojnom području i na taj način osigurati našim proizvođačima najbolje proizvodne materijale.


KWS